9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
IT ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน
  เถาหยวน - หนานโถว - ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ชิมชา - ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ - อาหลี่ซาน - ป่าสนพันปี - เจี๊ยอี้ - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว
  ช่วงวันเดินทาง เดือนตุลาคม 2561 ราคา 16,888.00 บาท
WWP SWEETY TAIWAN 4D3N
  ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต - ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ - ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM – ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม – กันยายน 2561 ราคา 18,999.00 บาท
Taiwan Feel Love 4 D 3 N
  เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ปล่อยโคมผิงซี - ไทเป อนุสรณ์สถาน - เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - วัดหลงซาน - มิตซุยเอ้าเล็ท
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 ราคา 13,888.00 บาท
AS Taiwan Colorful Newyear 5 D 4 N
  หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ - เมืองเจียอี้ - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี - เมืองไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - พักโรงแรมน้ำแร่ - ผูหลี่ - อุทยานเหยหลิ่ว - ร้านขนมพายสัปปะรด - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช่วงวันเดินทาง 29ธ.ค – 02ม.ค 62 ราคา 37,900.00 บาท
JW TAIWAN 4D3N ช้อป ชิม ชิว
  หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยัจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไทจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ
  ช่วงวันเดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคา 14,900.00 บาท
AS Taiwan Hooyah ทริปปั่นจักรยาน 4วัน 3คืน
  หนานโถว - ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา - พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM - ไทเป - แวะชิมขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 24,900.00 บาท
VW ไต้หวัน ขันทีอารีซาน เที่ยวครบสูตร ราคาสบายกระเป๋า 6วัน 4คืน
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - เจอร์เมเนียม -อุทยานเย๋หลิว -สือเฟิน -จิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 15,555.00 บาท
AS Exploring Taiwan ช้อป กิน ฟิน Winter 4D 3N
  หมู่บ้านฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ - อุทยานอารีซัน - ป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหยหลิ่ว - ปล่อยโคมผิงซี - เมนูจักรพรรดิ์
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 ราคา 23,500.00 บาท
VW อิคคิว ชมจันทร์ ไต้หวัน 4วัน 2คืน
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน - ตึกไทเป 101 - เจอร์เมเนียม - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ราคา 11,111.00 บาท
VW โคโยตี้ต้นตำหรับ อาบน้ำแร่ ไต้หวัน 5วัน 3คืน
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์ - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ผิงซี - สถานีสือเฟิ่น - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่
  ช่วงวันเดินทาง ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ราคา 13,999.00 บาท
IT ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ๋ว-จิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง -ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง -จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม – กันยายน 2561 ราคา 12,888.00 บาท
AS Sweet Taiwan ไต้หวันหวานหวาน 4วัน 3คืน
  ช้อปปิ้งซีเหมินติง - เมืองไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - แวะถ่ายรูปตึกไทเป101 (ถ่ายรูปด้านนอกตึก) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - รีสอร์ท MING JING FARM RESORT - เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA - ชมพระอาทิตย์ตกดินบนฟาร์ม - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM - เที่ยวชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ - ชมสวนดอกไม้สวิตเซอร์แลนด์ SMALL SWISS GARDEN - เถาหยวน - GLORIA OUTLET
  ช่วงวันเดินทาง 10-13 สิงหาคม , 12-15 ตุลาคม 2561 ราคา 22,222.00 บาท
TTN TAIWAN TAIPEI ซุปตาร์ ฮาลาล 4วัน 3คืน
  อาบน้ำแร่เป่ยโถว - ไทเป – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – ขึ้นอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ไทจง –ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหยหลิ่ว – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง 10-13 สิงหาคม / 13-16 ตุลาคม 61 ราคา 24,900.00 บาท
BI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง 6วัน 4คืน
  รถไฟความเร็วสูง - เกาสง - ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ - โดมแห่งแสง - พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน - เจดีย์คู่ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนไถจง - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - ร้านขนมพายสัปปะรด - ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - คอสเมติค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - โรงแรมน้ำแร่ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561 ราคา 24,900.00 บาท
BI Taipei Taiwan ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน
  ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง - เมืองซินเป่ย - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช่วงวันเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 19,900.00 บาท
IT Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  ช่วงวันเดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2561 ราคา 12,981.00 บาท
ZE T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6วัน 4คืน
  วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต – ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561 ราคา 15,987.00 บาท
WS ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป 101 4วัน 3คืน
  ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้ - เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ) - ร้านชา - เจียอี้ - ร้านเครื่องสำอางค์ - ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง-ไทเป - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561 ราคา 17,899.00 บาท
AS Taiwan Summer ไทเป ไทจง 4วัน 3คืน
  เถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 14,888.00 บาท
ZE EXCLUSIVE IN TAIWAN 7วัน 5คืน
  วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - กันยายน 2561 ราคา 21,777.00 บาท
ZE TAIWAN 5วัน 3คืน
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561 ราคา 12,987.00 บาท
BI Hello บินสบายไป ไทเป 6วัน 4คืน
  หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่–เจียอี้ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101- ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ชอปปิ้งซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561 ราคา 17,900.00 บาท
MM เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 4วัน3คืน
  เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต - ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 16,900.00 บาท
BI Taipei Taiwan 5Days 3Nights
  หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561 ราคา 15,900.00 บาท
BI Taipei Taiwan 5D3N
  ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561 ราคา 14,900.00 บาท
AS Taiwan Sakura Fever 4วัน 3คืน
  เถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - ขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561 ราคา 14,888.00 บาท

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
อินเดีย-เนปาล
อินโดนีเซีย-บาหลี
 
 

Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3289905คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้77คน